Rola cyfrowych narzędzi w projektowaniu architektury

114

W dobie kiedy dostęp do narzędzi jest nieograniczony jaką rolę pełni zawód architekta? Jaka jest rola architekta, który zmaga się z coraz to nowszymi technologiami i coraz to większa mocą obliczeniową? Czy powinniśmy mówić o architektach-informatykach, czy może architektach-znawcach-programów, a może dzięki automatyzacji tego co już znane, powiemy o architektach-twórcach? Czy pojęcie piękna może być opisane algorytmem? Warto zaznaczyć, że BIM nie rozstrzyga problemów projektowych, pomaga przewidywać trudności i wychodzić im naprzeciw. Znajomość cyfrowych narzędzi powinna pomagać zachować architektowi do nich dystans i pamiętać o tym co czyni dobry projekt architektoniczny.

Rola cyfrowych narzędzi w projektowaniu architektury
The role of digital tools in architectural design

Autor: arch. Wojciech Ciepłucha

Pełny tekst artykułu pod linkiem
Full article link
http://bimedu.pl/role_of_digital_tools

In the age when access to tools is unlimited, what is the role of the profession of architect? What is the role of an architect who is struggling with everupdated technology and ever-increasing computing power? Are architects computer scientists, or software experts? Or perhaps, thanks to automation, we may call them architectural creators? Can the concept of beauty be described by an algorithm? Please note that BIM does not solve design problems; it helps to anticipate difficulties and respond to them. The knowledge of digital tools should help architects remain objective, and remember what makes a good architectural design.