Regulamin

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z e-Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://bim.edu.pl (zwany dalej „e-sklepem”) oraz dokonywania za jego Za pośrednictwem e-Sklepu prowadzona jest sprzedaż dostępu do szkoleń z zakresu technologii BIM i oprogramowania Autodesk Revit, Revit MEP, Dynamo, 3ds Max, Navisworks Manag. Szczegółowy zakres szkoleń można znaleźć w zakładkach na stronie: https://bim.edu.pl/szkolenia/
 2. Niniejsza sprzedaż, stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Podmiotem świadczącym usługę jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Ciepłucha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą bim.edu.pl Wojciech Ciepłucha z siedzibą przy ul. Czyżówka 14/2.4, 30-526 w Krakowie, posiadającą NIP: PL6762387851, REGON: 365986863, adres e-mail: szkolenia@bim.edu.pl, tel. +48508877187 (dalej jako „Usługodawca”).
 4. Regulamin wiąże strony od momentu zawarcia Umowy. Zawierając Umowę klient zgadza się na przestrzeganie przez strony Umowy Regulaminu. Regulamin wiąże strony w zakresie nieuregulowanym w Umowie.
 5. Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz ją akceptuje.

§2. Wymagania techniczne.

W celu możliwości korzystania ze e-Sklepu urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 1. aktywne łącze internetowe,
 2. procesor 3.0 GHz lub o wyższych parametrach,
 3. pamięć RAM co najmniej 16GB,
 4. system operacyjny Windows 10 lub Windows 11,
 5. witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1920x1080px.

 §3. Warunki umowy.

 1. Umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej, po akceptacji przez Klienta warunków Regulaminu.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi infrastruktury informatycznej, o której mowa w §2. Regulaminu.
 3. Informacje podane na stronie internetowej e-Sklepu dotyczące prezentowanych produktów, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz cena, stanowią ofertę w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. E-Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  a) dokładny opisu danego produktu i jego cech,
  b) cenę brutto zamówionych produktów,
  c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
  d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 5. Dokonanie zakupu szkolenia wymaga utworzenia konta użytkownika w e-Sklepie.
 6. Zawarcie umowy przez Klienta odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku – ”Kupuję i płacę” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka/zamówienia zakupów.
 7. Wypełniając formularz Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  b) adres email;
  c) numer telefonu;
  d) ewentualnie NIP i adres firmy;
  e) miejsce urodzenia i data urodzenia, jeśli ma zostać wystawiony dokument poświadczający ukończenie szkolenia/ kursu;
  f) PESEL, jeśli ma zostać wystawiony dokument poświadczający ukończenie szkolenia/ kursu.
 8. Zawarcie umowy w sposób określony w ust. 6 jest możliwy po zaznaczeniu zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 7 przetwarzane są na zasadach podanych w Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie internetowej e-Sklepu.
 10. Cena podana na stronie internetowej e-Sklepu wyrażona w złotych polskich, stanowi cenę brutto. Cena wyświetlana w podsumowaniu w zakładce „Koszyk” przed złożeniem zamówienia uwzględnia, jeśli to dotyczy koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją. Wiążąca dla stron jest cena z chwili złożenia zamówienia.

§4. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez e-Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, wyrażonego poprzez skierowanie automatycznej wiadomości mailowej.
 2. e-Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku e-Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 4. Realizacja zamówienia przez Usługodawcę polega na udostępnieniu konta (login i hasło) na platformie e-learningowej w e-Sklepie z materiałami dydaktycznymi w postaci filmów video i plików do ściągnięcia.
 5. W e-Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  a) zwykły przelew na nr konta PKO Bank Polski: PL 49 1020 2892 0000 5002 0626 5385
  b) system płatności elektronicznych Paynow
  c) podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. a dostępne formy płatności to: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Realizacja zamówienia określona w ust. 4 zostanie wykonane w ciągu 24h od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

§4a. Szkolenia stacjonarne i hybrydowe.

 1. Szkolenie Stacjonarne to takie szkolenie, które w całości przeprowadzone jest w siedzibie Usługodawcy, zaś Szkolenie Hybrydowe to takie szkolenie, które jest prowadzone w czasie rzeczywistym zdalnie lub w siedzibie Usługodawcy.
 2. Do szkoleń określonych w poprzednim ustępie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, jeśli niniejszy paragraf nie stanowi inaczej.
 3. Jeśli umowa o szkolenie stacjonarne lub hybrydowe została zawarta na odległość, w szczególności za pośrednictwem e-Sklepu, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Realizacja zamówienia przez Usługodawcę polega na udostępnieniu konta w e-Sklepie z dostępnymi materiałami dydaktycznymi oraz linkami do spotkań na platformie Zoom.us.
 5. W szkoleniu stacjonarnym lub hybrydowym uczestniczy osoba, która dokonała zapisu, szczegółowe zasady prowadzenia kursów zawarte zostały w Statucie Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „bim.edu.pl”, który zostanie udostępniony uczestnikowi kursu przed zawarciem umowy.

§5. Reklamacja oraz Rękojmia.

 1. W zakresie niewłaściwego realizowania warunków Umowy lub Regulaminu, klient może zgłosić Usługodawcy reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@bim.edu.pl.
 2. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Usługodawca udzieli odpowiedzi zawierającej, rozstrzygnięcie o jej uwzględnieniu lub odmowie wraz z uzasadnieniem. Odpowiedź będzie podpisana przez pracownika rozstrzygającego reklamację.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca wskaże sposób realizacji żądania klienta.
 4. W przypadku rekompensaty pieniężnej klient może zażądać wypłaty na wskazany rachunek bankowy lub też zaliczenia rekompensaty na poczet przyszłych opłat. Rekompensata zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zażądać obniżenia ceny, jeśli treść usługi cyfrowej nie odpowiada zawartemu w ofercie E-sklepu opisowi towaru.

§6. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku zakupu dostępu do szkolenia określonego w §1. Regulaminu, z uwagi na fakt, że usługa świadczona określona w §1. stanowi treść cyfrową niedostarczaną na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przez pierwsze 30 minut korzystania z dostarczonego towaru na życzenie, niezależnie od przyczyn odstąpienia, nie później jednak niż po 30 dniach od zawarcia umowy za pośrednictwem e-Sklepu.
 3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zmiany treści cyfrowej w sposób utrudniający konsumentowi dostęp do treści cyfrowych, chyba że wpływ ten jest jedynie nieistotny.
 4. Klient zobowiązany jest do zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o prawie odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o przyjęciu tej okoliczności do akceptacji.
 5. e-Sklep dokonuje zwrotu środków niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy.

 1. Dostęp do zakupionego szkolenia na platformie Usługodawcy ma charakter ciągły. Usługodawca jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości dostępu do szkolenia w sytuacji, gdy stanowi on wynik działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem oraz postanowieniami Regulaminu działaniami klienta, w szczególności w sytuacji, w której celem uniknięcia odpowiedzialności za działania klienta, Usługodawca był zmuszony do usunięcia określonych treści ze swojej infrastruktury informatycznej.
 2. Usługodawca zapewnia, że przerwy techniczne związane z prowadzeniem prac rozwojowych, utrzymaniowych oraz usuwaniu błędów w działaniu infrastruktury e-Sklepu, nie będą dłuższe niż 24h.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem znajdują zastosowanie Umowa, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o świadczenie usług.
 2. Kary umowne określone w regulaminie nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 3. Regulamin w obecny brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1.01.2023r.