Regulamin kuponów rabatowych

Regulamin promocji „KUPONY RABATOWE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Promocja pod nazwą  „Kupony rabatowe”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez bim.edu.pl Wojciech Ciepłucha z siedzibą: 30-398 Kraków, ul. Stępice 30, posiadającą NIP PL6762387851, REGON: 365986863, zwaną dalej „Organizatorem”.

 1. Dane kontaktowe do Organizatora: adres internetowy – bim.edu.pl e-mail – szkolenia@bim.edu.pl, telefon 508877187, adres korespondencyjny – 30-398 Kraków, ul. Stępice 30.
 2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 18.03.2016r. od godziny 00:00:00 do dnia 22.04.2016 r. do godziny 23:59:00.
 3. Promocja prowadzona jest na obszarze miasta Poznań.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://bim.edu.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.

2. ZASADY PROMOCJI

W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy. Wydawcą kuponu jest Organizator.

 1. Kupon rabatowy można otrzymać przesyłając maila zatytułowanego 3ds Max – Poznań na ac@bim.edu.pl.
 2. Jedna osoba może otrzymać jeden kupon rabatowy za 100zł.

a) Jeśli osoba zapisze się przed 24.03.2016r. otrzyma kupon rabatowy: 100 zł.

b) Jeśli osoba zapisz się ze znajomym, każda z nich otrzyma kupon rabatowy: 100 zł. Ważne do dnia 22.04.2016r.

 1. Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela.
 2. Kupon rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę.
 3. Kupon rabatowy jest ważny w okresie określonym na kuponie oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Nie zrealizowany kupon rabatowy traci swoją ważność po upływie terminu na który został wystawiony.W przypadku braku określenia na kuponie terminu jego ważności traci on swoją ważność po upływie okresu trwania promocji.
 4. Udział w promocji jest dobrowolny.
 5. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 6. Kupon rabatowy uprawnia do zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem bim.edu.pl, pod warunkiem, że minimalna wartość dokonanych zakupów wyniesie 799zł.
 7. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie.
 8. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnejna adres podany w § 1ust. 2 lub elektronicznej na adres e-mail szkolenia@bim.edu.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klienta na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.