Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja wskazuje zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Ciepłucha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą bim.edu.pl Wojciech Ciepłucha z siedzibą przy ul. Czyżówka 14/2.4, 30-526 w Krakowie, posiadającą NIP: PL6762387851, REGON: 365986863, adres e-mail: szkolenia@bim.edu.pl, tel. +48508877187.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) prowadzenia korespondencji z Administratorem;
  b) zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży zamówionego szkolenia z Administratorem;
  c) wystawienia dokumentu, certyfikatu, dyplomu ukończenia kursu organizowanego przez Administratora;
  d) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji w informatycznym systemie księgowym Administratora oraz przechowywanie go przez okres przewidziany przez normy prawa powszechnie obowiązującego;
  e) realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
  f) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych z e-Sklepem,
  g) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, prowadzenia newslettera e-Sklepu;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  a) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – polegający na prowadzeniu korespondencji związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz obsłudze, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
  b) realizacja zawartej z administratorem przez Pana/Panią umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku określonym w ust. 2 lit. e i f (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO);
  d) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji lub obowiązywania umowy z administratorem, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3) lit. a przez okres 3 lat od wygaśnięcia umowy stanowiącej podstawę przetwarzania danych.
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP, miejsce i data urodzenia, PESEL, w przypadku zajęć zdalnych również głos uczestnika zajęć.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty/osoby świadczące usługi m. in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi technicznej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych, poczty elektronicznej, usług hostingowych oraz banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, organy egzekucyjne.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do  złożenia  oświadczenia  o  cofnięciu  każdej  wyrażonej  zgody  w  każdym czasie, poprzez złożenie wniosku na adres korespondencyjny, podany w pkt 1)
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, adres mailowy: kancelaria@uodo.gov.pl gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem Pani/Pana praw.
 9. Pani/Pana dane nie będą transferowane do Państw Trzecich tj. państw nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Przetwarzane dane osobowe, są podane Administratorowi dobrowolnie, poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczenia Pani/Pan fakt zapoznania się z informacją  o zbieraniu i przetwarzaniu podanych danych osobowych przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania zawartej z umowy.
 11. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia przez Panią/Pana zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z subskrypcji Newslettera można w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w e-Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 12. W e-Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Panią/Pana serwisu internetowego Sklepu, system wysyła do komputera co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, e-Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.