Kompetencje dla budownictwa

62

Źródło: http://akademiabudowlana.com.pl/

Projekt „Kompetencje dla budownictwa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2021.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora budownictwa z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca 06/2021, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa przez 199 osób (22 kobiety, 179 mężczyzn) spośród 220 objętych wsparciem pracowników z ok. 110 MŚP z sektora budownictwa.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).

Całkowita wartość projektu: 2 158 089.83PLN
Kwota dofinansowania: 1 806 089.83PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II → Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV → Wybór usług rozwojowych w BUR
V → Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej → https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis